Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności
Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO JBGPV

 

 1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. JBG-2 – właściciel Sklepu internetowego oferujący sprzedaż Towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego, tj. “JBG – 2” sp. z o.o. z siedzibą w Warszowicach (43-254), ul. Gajowa 5, akta rejestrowe w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy KRS, numer KRS 66339, NIP: 6342383421, kapitał zakładowy w wysokości 2.300.000,00 zł;
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu internetowego. Klientem jest również Konsument;
 3. Konsument – zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny;
 5. Polityka prywatności – zbiór ogólnych warunków oraz zasad przetwarzania danych osobowych i innych informacji przetwarzanych przez JBG-2 w związku z korzystaniem ze Sklepu internetowego;
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego, określający ogólne warunki sprzedaży Towarów oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego;
 7. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem https://sklep.jbgpv.pl/ umożliwiający nabycie przez Klienta Towarów oferowanych przez JBG-2;
 8. Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym przez JBG-2;
 9. Umowa – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy JBG-2 a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu internetowego;
 10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą;
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego.
 3. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Sklep internetowy zawiera katalog Towarów możliwych do nabycia przez Klienta.
 5. Regulamin określa w szczególności:
 • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta użytkownika w ramach Sklepu internetowego;
 • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;
 • zasady zawierania Umów z wykorzystaniem Sklepu internetowego.
 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny następujących minimalnych wymagań technicznych: Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Google Chrome w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,
 2. Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej https://sklep.jbgpv.pl/

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

 1. Rejestracja (utworzenie konta) w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Jednakże klient nie może złożyć Zamówienia bez dokonania rejestracji w Sklepie internetowym.
 2. Rejestracja następuje poprzez utworzenie konta za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza dostępnego w Sklepie internetowym.
 3. Warunkiem rejestracji jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. Wraz z rejestracją Klient wyraża akceptację postanowień zawartych w Regulaminie i Polityce prywatności.
 5. JBG-2 może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć dostęp do Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu lub przepisów prawa, a w szczególności, gdy:
 • podano w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
 • dopuszczono się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
 • dopuszczono się innych zachowań, które zostaną uznane przez JBG-2 za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię.
  1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa, obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet;
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
 • nie podejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
 • nie korzystania ze Sklepu internetowego w sposób uciążliwy dla innych podmiotów;
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku.

 

 1. Procedura zawarcia Umowy
  1. W celu zawarcia Umowy za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść do Sklepu internetowego i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne w ramach Sklepu internetowego.
  2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
  3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi w ramach Sklepu internetowego.
  4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych Towarów, łączną cenę oraz wszystkie innych koszty.
  5. W celu realizacji Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
  6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy, zgodnie z treścią Regulaminu. Umowę traktuje się za zawartą z momentem potwierdzenia Zamówienia przez JBG-2. Klient otrzyma zwrotnie wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
  7. Umowa zawierana jest w języku polskim, podlega prawu polskiemu i jurysdykcji sądów polskich.
  8. Dodatkowy opis procedury Zamówienia umieszczono w ramach zakładki „Jak kupować?”.

 

 1. Dostawa
 1. Dostawa możliwa jest zgodnie z informacjami zamieszczonymi w zakładce „Koszt dostawy”.
 2. Koszty dostawy ponosi Klient.
 3. Termin realizacji dostawy uzależniony jest od działań podjętych przez firmę kurierską i liczy się od dnia wysłania przez JBG-2 potwierdzenie realizacji Zamówienia.
 4. Uszkodzenia Towaru powstałe podczas dostawy obciążają firmę kurierską, za wyjątkiem sytuacji w których Towar był wadliwy przed jego oddaniem do dostarczenia firmie kurierskiej.
 5. W przypadku wad lub braków Towarów, należy niezwłocznie zgłosić stwierdzoną wadę lub brak firmie kurierskiej.

 

 1. Ceny i metody płatności
  1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
  2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny zgodnie informacjami zamieszczonymi w zakładce „Formy płatności”.

 

VII. Prawo odstąpienia od Umowy

Dotyczy wyłącznie Konsumenta:

 1. Konsument posiada prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż firma kurierska weszła w posiadanie Towaru w imieniu Konsumenta.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Konsument zobowiązany jest skierować oświadczenie o odstąpieniu do Umowy w formie pisemnej na adres JBG-2 lub za pośrednictwem wiadomości e-mail wraz z dołączonym skanem podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na adres e-mail JBG-2. Wszelkie dane kontaktowe udostępnione zostały w zakładce „Kontakt” Sklepu internetowego. Wzór formularza odstąpienia od Umowy stanowi odrębny załącznik do Regulaminu.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy zwrotowi ulegną wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż oferowany przez JBG-2 najtańszego sposobu dostarczenia rzeczy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym JBG-2 zostanie poinformowane o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności. JBG-2 uprawniony jest wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
 4. Od 1 stycznia 2021 r. dodatkowo zastosowanie w ramach Regulaminu znajdzie następujące postanowienie: Postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w dziale VII stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

Dotyczy Konsumenta:

 1. JBG-2 zobowiązane jest dostarczyć Towar wolny od wad. JBG-2 obowiązuje odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556 oraz art. 5561-5563 i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje można składać:
  • na piśmie na adres JBG-2 wskazany w Sklepie internetowym;
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail JBG-2 wskazany w Sklepie internetowym.
 3. W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – o ile JBG-2 uzna to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, Konsument zobowiązany będzie dostarczyć wadliwy Towar na adres JBG-2. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru dostarczenie Towaru byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument zobowiązany będzie udostępnić Towar w miejscu, w którym się on znajduje. JBG-2 ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 4. JBG-2 odpowiada z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia dostarczenia Towaru. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od momentu jej dostarczenia.
 5. W składanej reklamacji zaleca się (1) podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (wymiana Towaru na nowy, naprawa Towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od Umowy – o ile wada jest istotna); (3) podanie danych kontaktowych składającego reklamację; oraz (4) wskazanie iż reklamacja oparta jest na podstawie przepisów rękojmi zamiast gwarancji producenta – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez JBG-2.

Dotyczy Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem:

W przypadku Umowy zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność JBG-2 z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje wyłączona w pełnym dopuszczalnym prawnie zakresie.

 1. Gwarancja przy sprzedaży Towarów
  1. JBG-2 może w ramach konkretnej oferty określić swoją odpowiedzialność na podstawie udzielonej gwarancji. Szczegółowy zakres praw i obowiązków Klienta z tytułu gwarancji określony został w OWG dostępnych w ramach Sklepu internetowego.
  2. Reklamacje złożone przez Konsumenta, bez podania podstawy reklamacji (rękojmia lub gwarancja), będą rozpatrywane w oparciu o gwarancję JBG-2.

 

 1. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną i działania Sklepu internetowego
 1. JBG-2 podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient może powiadomić JBG-2 o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu internetowego należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: info@jbgpv.pl
 3. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Sklepu internetowego zasadnym jest wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.
 4. JBG-2 zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

 

 1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 2. JBG-2 dopuszcza możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
 3. Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.
 4. Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.
 5. Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między konsumentami i przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym UOKIK-u: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

 

XII. Ochrona danych osobowych

 1. JBG-2 w związku z korzystaniem przez Klienta ze Sklepu internetowego występuje w roli administratora danych osobowych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych Klientów.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu należytego wykonania Umowy (jakim jest wykonanie obowiązków umownych, zapewnienie kontaktu, ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, archiwizacja danych, rozliczenia rachunkowe, prowadzenie postępowania reklamacyjnego) z Klientem.
 3. Odbiorcami danych osobowych będą:
 • dostawcy usług zaopatrujących JBG-2 w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne umożliwiające zarządzanie organizacją JBG-2 (w szczególności firmom kurierskim i pocztowym, dostawcom usług IT);
 • dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierających JBG-2 w dochodzeniu roszczeń;
 • inne podmioty świadczące na rzecz JBG-2 usługi lub podmioty, którym JBG-2 powierzył przetwarzanie danych na podstawie odrębnej umowy powierzenia.
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania Umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu przez okres przedawnienia roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.
 3. Klient posiada prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych przez JBG-2 dotyczących Klienta narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 4. Podanie przez Klienta danych osobowych wymaganych w ramach danego Zamówienia jest warunkiem umownym. Podanie ich jest dobrowolne lecz niezbędne do osiągnięcia zamierzonego celu.
 5. Wobec Klientów w zakresie przetwarzania ich danych osobowych, w związku z korzystaniem ze Sklepu internetowego obowiązują również postanowienia Polityki prywatności.
 6. W celu uzyskania dalszych informacji dot. przetwarzania danych osobowych Klientów za pośrednictwem Sklepu internetowego, odsyłamy do treści Polityki prywatności.

 

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów ogólnych.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy JBG-2 a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę JBG-2.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa polskiego. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl